Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

1. cerere tip de eliberare a actului de identitate, se va semna doar în faţa lucrătorului de la ghişeu de către solicitant (se listează pe o singură foaie A4, față-verso sau se obţine de la birourile de evidență și aceasta se completează cu majuscule);
2. actul de identitate al solicitantului;
3. documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu în original şi copie (sau extras de carte funciară emis cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii cererii);

Precizări:

1. Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezența găzduitorului (proprietarul spaţiului de locuit) care va prezenta actul de proprietate (original şi copie) şi actul de identitate;
2. În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din România, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul, pentru mediul rural (în situația în care proprietarul imobilului este persoana nedeplasabilă);
3. Solicitanţii sub 18 ani vor fi însoţiţi de un părinte sau de reprezentantul legal;
4. În cazul în care se prezintă Contract de închiriere înregistrat la structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau să fie însoțit de formularul/declarația înregistrat/ă la aceste structuri, nu este necesară prezenţa găzduitorului cu actul de proprietate iar contractul de închiriere va fi prezentat în original şi copie (și actul adițional dacă este cazul).
5. În cazul în care documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu este contractul de închiriere, acesta trebuie încheiat în formă autentică la un notar public ( art. 12 lit. b) din Legea 36/1995 a notarilor publici și a activităților notariale, republicată ) sau părțile acestuia, conținutul și data certă să fie atestate de către un avocat ( art. 3 lit. c) din Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată ), ori sa fie înregistrat sau însoțit de formularul/declarația, înregistrat/ă la structurile teritoriale ale ANAF în care să fie inserate numărul și data contractului.