Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România


a) cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
b) certificatul de naştere, original şi copie;
c) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
d) hotărârea de divorţ legalizata de catre instanta, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
e) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
f) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani;
g) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă;
h) paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, original şi copie; în situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetăţeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atestă de către Direcţia Generală de Paşapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, faptul că solicitantul este cetăţean român;
i) actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, original şi copie;
j) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei).

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi învestite cu formula executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesar consimţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, învestită cu formula executorie.