Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Evidența Persoanelor

Evidența Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei


a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;
b) actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
c) certificatul de naştere, original şi copie;
d) certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original si copie;
e) hotarârea de divorţ legalizata de catre instanta, definitivă si irevocabilă, după caz, original si copie;
f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original si copie;
g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original si copie;
h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedintă, original si copie;
i) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.